حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان اتوبوس در آفریقای جنوبی

روز دوشنبه 7 مرداد ماه رانندگان اتوبوسرانی در آفریقای جنوبی در اعتراض به نتایج مذاکرات مزدی اعتصاب کردند.

رانندگان اتوبوسرانی “پرتوریا” در آفریقای جنوبی مسیرهای اصلی شهر از جمله خیابان های “سی. بی. دی” را مسدود کردند. معترضان خواستار افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کاری خود می باشند.