حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان اتوبوس های بخش خصوصی زنجان

روزسه شنبه 20 اسفند ماه رانندگان اتوبوس های بخش خصوصی شهر زنجان در اعتراض به کاهش درآمدهای خود دست از کار کشیدند.

رانندگان معترض با اشاره به دلایل اعتصاب خود می گویند “کاهش درآمد دلیل اصلی اعتصاب رانندگان اتوبوس ها است.” آنها با اشاره به تعطیلی بخشی از سیستم حمل و نقل عمومی شهر زنجان، گفتند: شرکت حمل و نقل عمومی زنجان به بهانه  انتشار ویروس کرونا و کاهش حضور مردم در اجتماعات و به تبع آن  کاهش استفاده مردم از سیستم حمل و نقل عمومی دستمزدهای آنها را به طور چشم گیری کسر کرده اند.