حزب کمونیست ایران

اعتصاب سراسری در فرانسه

بنابه گزارش منتشره، روز پنج شنبه پنجم دسامبر برابر با چهاردهم آذر، فرانسه یکی از مهم ترین اعتصاب های سراسری را تجربه کرد.

سندیکاهای مهم کارگری این کشور نزدیک به یک ماه پیش در مخالفت با «اصلاح قوانین بازنشستگی» از سوی دولت، از میلیون‌ها عضو خود خواستند تا پنجم دسامبر دست به اعتصاب سراسری بزنند. از سندیکاهای بزرگ کارگری تا اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی با چنین اعتصابی همراه شده اند. گفت می شود اولین و مهم ترین تاثیر چنین اعتصابی روی سامانه حمل و نقل شهری و بین شهری در فرانسه است. تقریبا ۹۰ درصد از سفرهای بین شهری لغو شده اند. همچنین ۱۵ درصد از پروازهای خارجی، به مقصد و یا از مبدا فرانسه لغو شده اند. ۳۰ درصد پروازهای داخلی در این کشور کار نخواهندکرد. همزمان بسیاری از کارمندان فرودگاه ها از جمله تکنیسین های برج های مراقبت دست از کار کشیده اند. معلمان و دبیران کشور در این اعتصاب سراسری شرکت کرده اند و بیش از ۴۰ درصد از مدارس ابتدایی فرانسه تعطیل شده اند. ۱۴۰ هزار نفر از کارمندان و کارکنان شرکت های برق و گاز و الکتریسیته هم در این اعتصاب ها شرکت کرده اند.