حزب کمونیست ایران

اعتصاب سراسری کارگران خطوط ریلی انگلستان

برخی از بزرگ‌ترین ایستگاه‌های راه‌آهن لندن روز پنجشنبه و جمعه به دلیل اعتصاب کارگران خطوط ریلی بسته شدند.

انگلیس در روزهای اخیر درگیر اعتصابات اقشار مختلف از کارگران بخش حمل و نقل و قطار شهری تا پرستاران و ماموران گمرک کنترل مرزی است زیرا آن‌ها به عدم افزایش دستمزد به اندازه تورم معترض هستند. رؤسای راه‌آهن به دلیل تأثیر اعتصاب بر خدمات، شروع اعتصابات را «جمعه غم‌انگیز» نامیده‌اند. این اعتصاب در میانه چهار روز اعتصابات جداگانه توسط، یک گروه کارگری دیگر همزمان با پرستاران بود. در تلافی این اقدامات، دولت حزب محافظه‌کار انگلستان در حال برنامه‌ریزی قوانین جدیدی است که کارگران بخش‌های حیاتی را مجبور به حفظ سطحی از خدمات در حین اعتصاب می‌کند.