حزب کمونیست ایران

اعتصاب عمومی و تعطیلی کامل بازار در شهرستان بوکان

بر پایه گزارشه های رسیده به به کولبرنیوز، مردم شهرستان بوکان به فراخوان اعتصاب عمومی مرکز احزاب همکاری کردستان آری گفته و از اول صبح دوشنبه هیچ مغازه ای باز نشده و همه بازارهای عمومی شهر هم در اعتراض به قتل مهسا امینی بسته شدند.