حزب کمونیست ایران

اعتصاب عمومی و حضور بر مزار جانباختگان، در روز شنبه ۲۵ شهریور

چهار روز بیشتر به روز تاریخی ۲۵ شهریور باقی نمانده است. روز شنبه هفته آینده سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز انقلابی است که با شعار زن، زندگی، آزادی جامعه ایران را در مسیر رهائی از چنگال حکومت اسلامی و آزادی و زندگی بهتر قرار داد. جنبشی که از شهر سقز در کردستان آغاز شد، در مدت کوتاهی سرتاسر ایران را در نوردید و به بیش از ۱۵۰ شهر ایران گسترش یافت. این جنبش به مرزهای ایران هم محدود نماند. اعتراضات به چهار گوشه جهان کشیده شد و نام مهسا امینی در مدت کوتاهی به آشنا ترین نام مردم جهان تبدیل شد. خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» طولانی ترین خیزش انقلابی چهار دهه گذشته بر علیه جمهوری اسلامی بود. این جنبش طی یک سال تمام چهره ایران را دگرگون کرده ویک تحول اساسی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این جامعه را بوجود آورد.

حجاب اجباری که نماد ایدئولوژیک حکومت اسلامی بود به دور انداخته شد و گشت بدنام ارشاد اسلامی در مقابل جسارت زنان شجاع ایران به زانو در آمد. مردسالاری جان سخت که در سنت های حامعه نهادینه شده است ، در مقابل حرکت رزمنده جوانان، زنان و مردان آزاده و برابری طلب به میزان زیادی عقب رانده شد و مقام و موقعیت زنان در جامعه در همه سطوح و در همه عرصه ها بالاتر رفت.

ـ خیزش انقلابی ژینا حجاب اجباری این نماد ایدئولوژیک حکومت اسلامی و این ابزار سرکوب و تحقیر زنان را به چالش کشید و یکی از بنیاد های دولت مذهبی را در هم شکست.

جنبش انقلابی ژینا همبستگی مردم ملیتهای مختلف ساکن ایران را به سطحی بسیار بالا ارتقاء داد. حالا دیگر خواست دموکراتیک حق تعیین سرنوشت و مبارزه برای برابری حقوقی همه آحاد مردم ایران در افکار عمومی  امری پذیرفته شده است. ایجاد همبستگی ملی وسراسری و توجه به حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم و امید به شکل گیری ساختارهای برابری طلبانه و ایجاد اتحاد داوطلبانه همه ملل ساکن کشور را می توان از دست آوردهای  مهم خیزش انقلابی ژینا دانست.

این انقلاب  در صفوف  نیروهای مدافع جمهوری اسلامی شکاف های بسیار آشکاری ایجاد کرد. حالا دیگر تنها یک اقلیت سازمانیافته، بنیادگرا و بشدت ارتجاعی و متکی به نیروی اسلحه که از درون پوسیده است مدافع این نظام است. حالا بسیاری از نیروهای درونی رژیم، از “انفجار خشم مردم” و از انقلاب خبر می دهند و از نگرانند. این رژیم به عبث فکر می کند که قادر است با زور اسلحه و به کمک یک اقلیت هار، و بی رحم و بی اعتناء به خواست های آزادیخواهانه و اجتماعی و فرهنگی مردم می تواند استمرار این حاکمیت را حفظ کند.

با اتکاء به چنین دست آوردهائی است که افق های جدیدی بر روی مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم کردستان نیز گشوده خواهد شد. این دست آوردها محصول فداکاری و جانبازی جوانان، زنان و مردان شریفی است که مرگ سرفرازانه را بر سرفرورد آوردن در مقابل ارتجاع حاکم  ترجیح دادند و چون ستاره ای در شبی تاریک درخشیدند و مسیر پیروزی را نور افشانی کردند.

این روزها مردم کردستان خود را برای گرامی داشت سالروز آغاز انقلاب ژینا و تجدید پیمان با جانباختگان این خیزش انقلابی آماده می کنند. در روز شنبه ۲۵ شهریور کردستان در پاسخ به فراخوان احزاب سیاسی، در یک اقدام سیاسی قاطعانه ، یکپارچه تعطیل خواهد بود. مردم در آرامستان آیچی در شهر سقز ودر همه شهرهای کردستان در آرامستانها  حضور خواهند یافت و یاد جانباختگان انقلاب ژینا را گرامی خواهند داشت. در این روز مردم کردستان خانواده های جانباختگان را همراهی خواهند کرد و مراسم های باشکوهی آنچنان که شایسته جایگاه عزیزان جانباخته باشد بر سر مزار آنها بر گزار خواهند کرد.