حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای دو زندانی بهایی در اعتراض به رویکرد ویرانگر رژیم علیه بهاییان

حساب کاربری نرگس محمدی،فعال حقوق بشر زندانی روز شنبه 18 آذرماه با انتشار مطلبی در اینستاگرام از اعتصاب غذای “مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی” در زندان اوین خبر داد.

حساب کاربری این فعال حقوق بشر در این باره نوشت:بهمن ماه ۱۳۸۷ در شرایطی که هفت نفر از اعضای یاران ایران برای ماه‌ها در سلول‌های ۲۰۹ زندان اوین،زیر بازجویی‌های سخت بودند،نامه‌ای با امضای دادستان کل ایران در اختیارشان قرارگرفت.مضمون نامه و توضیحات مسئولین در این خصوص چنین بود که جامعه بهائی،جمع‌های یاران ایران و خادمین (گروه‌های کوچکی که در سطوح ملی و محلی چند صد‌هزار بهائی ساکن ایران رسیدگی می‌کردند) را تعطیل نمایند و حکومت هم حقوق شهروندی بهائیان را که تا آن‌زمان سلب شده‌بود تضمین کند.این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و برای اثبات حسن‌نیت بزدوی سازوکار اداره امور جامعه تعطیل شد.اما حکومت تا امروز که پانزده سال از آن تاریخ گذشته ‌است نه‌تنها به عهد خود وفا نکرده‌ است،بلکه روزبه روز بردامنه سرکوب و فشارها،محدودیت‌ها و محرومیت‌ها افزوده و امنیت را به کلی از هموطنان بهائی خود سلب نموده‌ است.