حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان مرکزی کرج

درپی شرایط اسفناک نگهداری زندانیان سیاسی در زندان مرکزی کرج، از صبح روز شنبه ۱۶ شهریور ماه، چند تن از زندانیان سیاسی این زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

زندانیان معترض پیشتر نیز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان از جمله “نداشتن تخت و سلول، نبود آب برای استحمام و عدم بهداشت، نداشتن بهداری و حداقل درمان، اذیت و آزار زندانیان توسط زندانبانان” به رئیس زندان مراجعه کرده بودند، ولی در پی بی اعتنایی این کارگزار رژیم، شماری از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. آنها اعلام کرده اند تا رسیدگی به کلیه خواسته هایشان دست از اعتصاب و اعتراض برنخواهند داشت.