حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی مارون

روز شنبه 16 آذرماه جمعی از کارگران پتروشیمی مارون واقع در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به عدم توزیع برابر خدمات عمومی و اجتماعی به کارگران از حضور در رستوران و سِرو غذا خودداری کردند.

به گزارش منتشره رستوران شماره 2 پتروشیمی مارون که محل سرو وعده‌های غذایی برای کارگران و نیروهای پیمانکاری شرکت است، روزهای اخیر را بدون توزیع غذا سپری کرده است. به نقل از کارگران پتروشیمی مارون،طی 6روزگذشته تعدادی از کارگران معترض توسط اداره حراست این شرکت احضار و تذکرات جدی دریافت کرده اند. آنها همچنین از تعلیق برخی کارگران معترض خبر دادند.