حزب کمونیست ایران

اعتصاب وتجمع بهورزان میناب

روز یکشنبه 4 اسفند ماه ، بهورزان میناب دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات یکساله،کاهش حقوق و وعده های توخالی دست از کار کشیدند و مقابل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تجمع کردند.

به گزارش منتشره،تجمع کنندگان با بیان این که تا مطالباتشان پرداخت نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد گفتند:از اسفندماه سال 1397 تاکنون هیچ گونه کارانه ای به آنها پرداخت نشده است، همچنین برای بهیارانی که خارج از خانه بهداشت زندگی می‌کنند نزدیک به شش ماه است که حق مسکن در نظر گرفته نشده است.