حزب کمونیست ایران

اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن زنجان

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن  زنجان که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول بکارند روز چهارشنبه 25 تیرماه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و حق بیمه خود دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان اداره راه آهن زنجان تجمع کردند.

کارگران شرکت تراورس در راه‌آهن ناحیه شمال‌غرب که تعدادشان به حدود 500 نفر می رسد 4 ماه حقوق و 13  ماه حق بیمه شان پرداخت نشده است. بنا به گفته این کارگران، علاوه بر این شرکت تروارس مطالبات دیگرشان را هم ماه هاست پرداخت نکرده است.