حزب کمونیست ایران

اعتصاب و اعتراضات کارگران پست و حمل و نقل تایوان

در تایوان کارگران حمل و نقل و پست اتحادیه از روز سه‌شنبه 14 تیر ماه تاکنون در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و بی توجهی مقامات به سایر خواسته هایشان اعتصاب نامحدود در سراسر این جزیره برگزار  کرده اند.

علاوه بر کارگران حوزه حمل و نقل باری داخلی تایوان، اعضای اتحادیه کارگران تایوان این اقدام را برای افزایش دستمزدها و اصلاح قراردادهای خود آغاز کردند. شرکت تحویل و پست دولتی تایوان از سازمانده‌های اصلی این اعتراضات است.  گفته می شود تأخیر در خدمات تحویل به احتمال زیاد برای مدت زمان یک هفته از نتایج احتمالی اعتصاب کارگران در این حوزه است.  امکان اعتراضات خیابانی گسترده در طول اعتصاب وجود دارد و تظاهرکنندگان قصد دارند در نزدیکی مراکز توزیع، دفاتر شرکت و ساختمان‌های دولتی تجمع کنند.