حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارورزان علوم پزشکی کاشان

اینترن‌های علوم پزشکی کاشان، روز دوشنبه 20 تیر ماه، در اعتراض به نحوه پرداخت حق الزحمه و وضعیت نا‌به‌سامان معیشتی در محوطه بیمارستان بهشتی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این دانشجویان نسبت به عدم شرایط مناسب کاری و تحصیلی خود و همچنین عدم پرداخت به موقع کمک هزینه تحصیلی معترض هستند. برخی از دانشجویان می گویند عملا در بیمارستان ها از آنها به عنوان نیروی کار رایگان استفاده می شود. دانشجویان معترض آنها همچنین به اجرایی نشدن افزایش کمک هزینه ۲۵ درصدی تصویب شده وزارت بهداشت، اعتراض دارند.