حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع رانندگان کامیون فیروزکوه

جمعی از رانندگان کامیون فیروزکوه روز دوشنبه 3 شهریور ماه در اعتراض به نحوه توزیع بار دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردند.

یکی از رانندگان وسیله نقیله سنگین فیروزکوه حاضر درتجمع در اینباره می گوید، در همه جای کشور بر اساس قوانین موجود هر یک از رانندگان برای حفظ نظم  بارگیری باید از سوی انجمن صنفی همان منطقه نوبت و حواله بار دریافت کنند. وی افزود : حدود یک ماه است که شرکتی  جدید از سوی  باربری های شهرستان ایجاد شده و با عنوان نظارت بر بارنامه ها صادر شده  مبلغ 5 هزار تومان از هر راننده دریافت می کند.