حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان نسبت به عدم پرداخت بموقع دستمزدها، حق بیمه و وضعیت استخدامی ناروشن خود روز یکشنبه 30 آذر ماه، مقابل ساختمان شرکت ادامه داشت.

یکی از کارگران معترض با بیان اینکه پس از ادغام سه شرکت آبفا خوزستان، آبفا اهواز و آبفار خوزستان تعداد زیادی از کارکنان این شرکت‌ها در خصوص چارت سازمانی خود معترض هستند ادامه داد: در تجمع کارگران آبفار عمده اعتراض آنها نسبت به پرداخت نشدن معوقات و حقوق و بیمه آنها بود اما اعتراضاتی نیز در خصوص چارت سازمانی داشتند. وی می افزاید  به دلیل اینکه بسیاری از این کارگران در شرکت آب و فاضلاب روستایی نیروی ستادی بودند انتظار دارند در آب و فاضلاب اهواز نیز نیروی ستادی باشند