حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران سرویس و نگهداری کارگاه برق بنادر خوزستان

تعدادی از کارگران سرویس و نگهداری کارگاه برق بنادر و دریانوردی استان خوزستان روز دوشنبه 18 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردند.

کارگران معترض که به صورت پیمانی طرف قرارداد شرکت فنی مهندسی “همت کاران” اصفهان هستند، به عدم پرداخت بیمه، حقوق معوقه در سال جاری و عیدی پایان سال اعتراض دارند. یکی از این کارگران می‌گوید: عیدی و بیمه معوقه پرداخت نشده است و کارگران را مجبور کرده‌اند در این شرایط حاد و قرمز کرونایی برای حق قانونی خود دست از کار بکشند. کارگران همچنین از خوردن غذا در محل کار خود، خودداری کردند.