حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری های استان خوزستان

روز چهارشنبه 12 شهریور ماه،  کارگران شهرداری آغاجاری و حمیدیه  در استان خوزستان به طور جداگانه در اعتراض به عدم چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری آغاجاری با برپایی تجمع  مقابل ساختمان این شهرداری خواستار پرداخت حقوق ماه های تیر و مرداد سال جاری و چندین ماه حقوق سال 97 خود شدند. همچنین  حدود 150 نفر از کارگران شهرداری حمیدیه برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت چندین ماه حقوق و حق بیمه خود دست از کارکشیده و درمیدان ورودی این شهرستان دراستان خوزستان تجمع کردند. آنها می گویند، در این شرایط سخت اقتصادی و کرونایی، دارای  15 ماه دستمزد معوقه می باشند و حق بیمه ها هم تنها از فروردین تا خرداد پرداخت شده است.