حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی آدیش کنگان

کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آدیش کنگان واقع در سایت تمبک روز دوشنبه 20 آذرماه دست به اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده،تجمع کارگران معترض در پی عدم پرداخت حقوق معوقه آنها صورت گرفته است.از قرار معلوم هرکدام از این کارگران دارانی سه تا چهار ماه دستمزد معوقه می باشند و پیمانکار به بهانه هایی از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران خودداری می ورزد.خواسته ‌اصلی  کارگران اعتصابی، همان افزایش حقوق‌ها متناسب با رشد تورم و اجرای نوبت‌کاری  ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت می‌باشد.سال گذشته نیز کارگران اعتصابی در بیش از ۲۰ استان کشور حول همین خواسته‌ها دست به اعتصاب زدند.این خواسته‌ها چنان فراگیر بود که تعداد کارگاه‌های اعتصاب کننده به بیش از ۱۰۰ کارگاه رسید اما دولت و کارفرمایان نه تنها در این زمینه اقدامی نکردند،که سعی بر تفرقه اندازی بین کارگران نمودند.