حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی رازی

روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه شماری از کارگران پتروشیمی رازی واقع در بندر خمینی، دست از کار کشیده و در مقابل حراست این مجموعه دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنابر گزارش منتشر شده،کارگران پتروشیمی رازی در ابتدا خواستار به رسمیت شناخته شدن نماینده خود در مطالبه‌گری و پذیرفتن حق و حقوق قانونی کارگران از سوی کارفرما شدند، با اینحال تعدادی از کارگران از جمله یک نماینده به دستور کارفرما ممنوع الورود شده اند. گفتنی است، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پشتیبانی و حمایت خود از اعتراض این کارگران را اعلام داشته و اینگونه تحرکات ضد کارگری کارفرمایان را ادامه شیوه های سرکوب و فشار بر کارگران مطالبه گر دانسته است.