حزب کمونیست ایران

اعتصاب و تظاهرات گسترده کارگران در فرانسه

روز جمعه 8 دی ماه، اعتصابات و تظاهرات گسترده‌ای توسط کارگران در فرانسه برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری برگزار شد و در همین راستا دانشجویان در چند شهر اقدام به حمایت از کارگران کردند که با سرکوب شدید پلیس فرانسه مواجه شد.

این اعتصابات و تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، نیروی کارگران (FO) و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری واحد (FSU) انجام شد. بیش از ۱۵۰ هزار نفر از معلمان، بازنشستگان و کارگران بخش دولتی در حدود ۱۷۰ نقطه فرانسه اعتصاب و تظاهرات کردند و خواستار افزایش دستمزد‌ها و مستمری‌ها و بهبود شرایط کاری شدند.