حزب کمونیست ایران

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

به دنبال تجمع پرستاران بیمارستان خمینی، روز چهارشنبه 9 آذرماه جمعی از پرستاران بیمارستان الزرها نیز دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه بیمارستان، شعارهای اعتراضی سر دادند.
این پرستاران همانند سایر همکاران خود در بیمارستانهای کشور، نسبت به شرایط شغلی و عدم پرداخت مناسب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعتراض کردند. گفتنی است این پرستارن خواستار پرداخت عادلانه‌ی تعرفه‌گذاری و به رسمیت شناختن حقوق قانونی پرستاران می باشند.