حزب کمونیست ایران

اعتصاب پزشکان و کادر درمانی بیمارستان رضا در کرمانشاه

روز پنجشنبه ۱۵ اسفندماه،پزشکان و کادر درمانی بیمارستان رضا در کرمانشاه وارد  هفتمین روز از اعتصابات خود شدند.

به گزارش منتشره ،حدود ۳۰ نفر از پزشکان و کادر درمانی بیمارستان رضا در کرمانشاه در اعتراض به نبودن و کمبود الزامات و لباس مربوط به مراقبت از بیماران کرونایی، در اعتصاب هستند.گفتنی است که بر اساس گزارشات تعداد قربانیان در کرمانشاه ۴۵ نفر عنوان شده است.