حزب کمونیست ایران

اعتصاب کادر درمان بیمارستان میلاد در تهران

شماری از پرستاران و پزشکان بیمارستان میلاد در تهران روز یکشنبه 5 شهریورماه،در اعتراض به عدم پرداخت معوقات،اعتصاب کرده و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارکنان و پزشکان بیمارستان میلاد در تهران از پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه خود ناراضی هستند و خواستار افزایش تعرفه‌های پرسنل پزشکی و رفع اختلاف در پرداخت حقوق کارکنان هستند.همچنین کارکنان و کادر درمان این بیمارستان می‌گویند:به رغم تخصیص بودجه از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،بابت حق سختی کار در دوران کرونا،‌اما تاکنون مزایایی به کادر بهداشت و درمان که با کرونا درگیر بودند،تعلق نگرفته است.