حزب کمونیست ایران

اعتصاب کادر درمان در یونان

پرسنل عضو اتحادیه نمایندگی کارکنان بیمارستان‌های دولتی در یونان از صبح روز چهارشنبه 21 تیر ماه در منطقه مرکزی آتن اعتصاب کردند.

این کارکنان در بخش درمان شامل پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای پرسنلی بیمارستان‌ها؛ علت عدم سرمایه‌گذاری دولت در بخش درمان را فشار بیشتر کاری به کادر درمان و همچنین تلاش برای فراهم کردن زمینه خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عنوان کردند. گفتنی است این اعتصاب که در شهرهای دیگر نیز برگزار گردید از ساعت 8 صبح آغاز شد و قرار است تا ساعت 15 به وقت محلی ادامه داشته باشد.