حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان بیمارستان آریای شهر رشت

از صبح روز سه شنبه اول مرداد ماه حدود ۲۵۰ تن از کارکنان بیمارستان آریای شهر رشت دراعتراض به کاهش دستمزدهایشان دست از کار کشیدند.

به گفته معترضان طی روزهای اخیر بدون هیچ دلیلی دستمزدهای آنها به میزان 500 تا 700 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. یکی از کارکنان این بیمارستان در این خصوص گفت: بیش از یک سال است که کارانه و سایر مزایای پرسنلی نیز قطع شده است و هیچ پرداختی به پرسنل انجام نمی‌شود. این درحالی است که بیمارستان تمامی مبالغ از جمله حق خدمات را از بیماران دریافت می‌کند ولی یک ریال به پرسنل پرداخت نمی‌شود.