حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران ایذه‌ای فاز ۱۴ پارس جنوبی

بنا به گزارشات منتشره روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه،شماری از کارگران ایذه‌ای فاز ۱۴ پارس جنوبی در یک حرکت اعتراضی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

بنا به گزارش منتشره این کارگران دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده چندین ماه خود اعتصاب کرده و همچنین خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.به گفته این کارگران،آنها بارها به اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده اند ولی تاکنون پاسخی در این باره دریافت نکرده اند.