حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران بنادر یونان به قراردادهای موقت

باراندازان کارگر در اسکله‌های یونان روز پنجشنبه 2 تیر ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران بنادر در شرکت بندری و حمل و نقلی “دِپورت”، که از روز 21 ژوئن تاکنون در اعتصاب به سر می برند، خواستار بسته شدن قراردادهای جمعی برای بهبود شرایط کار،  افزایش دستمزدهای خود و همسان کردن آن با  سایر همکاران خود در اداره بندر “پیرئوس” هستند.  گفتنی است یونان در سال ۲۰۱۰ دچار حملات معروف به «جراحی‌های اقتصادی» و تعدیل بود که در آن قراردادهای کارگران از نظر ثبات شغلی و حقوق بسیار مورد آسیب و حمله دولت دست راستی قرار گرفت که آثار آن هنوز پابرجاست.