حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران تراورس حوزه احمداباد

 

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۶ مرداد ماه، جمعی از کارگران تراورس حوزه احمداباد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران معترض می گویند، آنها ۳ ماه دستمزد دریافت نکرده اند و شرکت تراورس فقط نصف حقوق برج ۲ را پرداخت کرده است. شرکت تراورس وقتی نصف حقوق را می دهد یعنی اینکه این کارگران از دریافت مزایای برج ۲ برخودار نیستند. گفته می شود این عدم پرداخت دستمزدکارگران به اواسط سال 97 نیز می رسد.