حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن اسلامشهر

روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه، کارگران راه آهن اسلامشهر تهران بر سرکارهایشان حاضر نشدند.

بنا به گزارش منتشره این کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای معوقه 4 ماهه خود دست به اعتصاب زده اند.به گفته این کارگران تراورس از پرداخت حقوق کارگران سر باز می زند و کارگران چاره ائی جزء اعتصاب و دست از کار کشیدن ندارند.