حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان

جمعی از کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان، روز چهارشنبه 19 آبان ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان، دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشر شده، با پیوستن کارگران شیفت بعدازظهر کارخانه به اعتصاب، کارگران شیفت صبح محل شرکت را ترک کردند و اعتصاب توسط کارگران شیفت جدید ادامه کرد تا دیگر همکاران شیفت شب  هم به این اعتصاب ملحق شوند. کارگران معترض خواهان حذف اعمال اضافه کاری اجباری و افزایش حقوق و مزایای خود هستند.