حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت بستاب بنا پتروشیمی پلی الفین سینا

روز چهارشنبه 24 آبان ماه، کارگران شرکت پتروشیمی پلی الفین سینا بدلیل پرداخت نکردن حقوق پنج ماه کارگران دست به اعتصاب زدند.

گفتنی است، کارگران پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند و با اینکه چندین بار از طریق نمایندگان کارگران به مراجع دولتی مربوطه مراجعه کرده‌اند اما جوابی دریافت نکرده و کماکان پنج ماه است بدون دستمزد کار می‌کنند. یکی از کارگران که از وضعیت موجود بشدت نگران بود اذعان کرد:  این حکومت  دزد و فاسد حق زندگی را از خانواده های کارگری ربوده است ،خانواده هایی که برای تامین هزینه  های ابتدایی زندگی مستأصل و درمانده هستند کودکانی که آرزوهای کوچکشان در نبود امنیت اقتصادی خانواده رنگ می‌بازد زندگی هایی که دچار بحران میشود از هم می‌پاشد .