حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت زغال سنگ کرمان

روز شنبه ۱۵ آبان ماه، شماری از کارگران شرکت زغال سنگ کرمان شاغل در معادن همکار، حشونی، معدن اصلی، معدن ۴ و کارخانه زغالشویی، در اعتراض به واگذاری و انتقال مدیریت سهام شرکت زغال سنگ کرمان به شرکت تجارت “دالاهو”، در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران می‌گویند که تا تحقق تمام خواسته‌های صنفی‌شان ازجمله استخدام رسمی، به اعتصابشان ادامه خواهند داد و  مخالف واگذاری یا هر اتفاق دیگری در مورد سهام شرکت زغال سنگ کرمان هستند. کارگران همچنین تاکید دارند که شرکت زغال سنگ در خصوص واگذاری روشنگری کند و اگر این واگذاری هنوز صورت نگرفته، نمایندگانش با حضور در استان موضوع را اعلام کنند.