حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت سرامیک فردا

جمعی از کارگران کارخانه “سرامیک فردا” بار دیگر روز پنجشنبه 21 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

کارگران معترض خواستار افزایش سطح دستمزدها و حق سختی کار هستند. به گفته معترضان، سختی کار در سالهای گذشته برقرار بود ولی کارفرما با اظهار اینکه شرایط کاری بهتر شده است موضوع سختی کار در این شرکت را رد می کند. کار این کارگران جوشکاری، ساخت مخازن فلزی، تعمیرات همه دستگاههای مجموعه کارخانه شیشه کاوه فلوت است. جوشکاری و دود حاصل از آن و شرایط کاری جوشکاران بر طبق آیین نامه های وزارت کار کاملا سخت و زیان آور است.  گفتنی است در جریان این اعتصاب کارفرما وعده داده است تا روز شنبه به کلیه خواسته های کارگران رسیدگی کند.