حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت صنایع آذرآب

روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، کارگران شرکت صنایع آذرآب در یک حرکت اعتراضی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

بنا به گزارش منتشره این کارگران دراعتراض به عدم پرداخت پاداش آخر ماه و همچنین دریافت نصفه و نیمه‌ی دستمزد اسفند ماه که در طی دو روز گذشته به آنها داده شده است، اعتصاب کردند.