حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان

کارگران و کارکنان شاغل در شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان روز پنجشنبه 26 حردادماه، نسبت به عدم رسیدگی کارفرما به مطالبتاشان دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها صورت گرفته و به گفته کارگران نه تنها هنوز حقوق فروردین ماه را دریافت نکرده بلکه پیمانکار از پرداخت آیتم های رفاهی سرباز زده و لیست بیمه آنها را هم رد نکرده است. همچنین این کارگران خواهان افزایش دستمزد و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت  و تغییر وضعیت نامناسب غذا و خوابگاه‌های غیربهداشتی هستند که پیمانکار این شرایط را نپذیرفته است.