حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شهرداری اهواز

روز شنبه ۹ بهمن ماه، شماری از کارگران شهرداری منطقه ۶ اهواز برای پنجمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند و از انجام فعالیت هایشان خودداری کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده،، اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت بیمه کارگران و همچنین بی‌توجهی مسئولین به دیگر مطالبات کارگران صورت گرفته است. کارگران شهرداری منطقه شش ماهانه با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی، مبلغی در حدود چهار تا ۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم با توجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز است.