حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز دوشنبه 2 دیماه، کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

این کارگران با خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه خود شدند. آنها می گویند علاوه بر 8 ماه دسمزد معوقه، نزدیک به 18 ماه است که حق اضافه کاری خود را نیز دریافت نکرده اند. معترضان همچنین اعلام کردند که تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و اعتصاب زده اند ولی هر بار با وعده مساعد شدن شرایط از سوی شهردار به سر کار بازگشته اند.