حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز

روز یکشنبه دهم اردیبهشت، شماری از کارگران صنعت نفت و گاز در چهار واحد صنفی مجزا دست به اعتصاب زدند.

بر اساس  گزارش منتشرشده، جمعی از کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر و کارگران بخش‌ های دفتر فنی پایپینگ و دفتر فنی ابزار دقیق از پیمانکاری‌ های حیاتی و عابد قیصری شاغل در پروژه‌ی NGL3200 واقع در میدان نفتی جفیر در اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های روزانه امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض “عدم افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی” را از دلایل اعتصابات عنوان می کنند. گفتنی است، اعتصابات کارگران در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز جمعه اول اردیبهشت ماه آغاز و کماکان ادامه دارد.