حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران فلزکار اسپانیا

کارگران متشکل از اتحادیه‌های کارگری فلزکار اسپانیا روز پنجشنبه 15 تیر ماه  با خواست افزایش دستمزد در “ویگو “اعتصاب و اعتراض کردند.

به گزارش منتشر شده کارگران فلز در ویگو، اسپانیا، برای اعتصاب و تظاهرات در روزهای پنجشنبه و جمعه فراخوان داده بودند. اعتصاب و حضور در منطقه ویگو از سوی فلزکاران و کارگران کارخانه‌های استیل و فولاد این شهر، افزایش فضای امنیتی، اختلالات حمل و نقل محلی و افزایش التهابات دیگر را در پی داشت. اتحادیه کارگری”سی. آی. جی” خواستار افزایش دستمزد اعضای خود شده است و اعلام کرده تا حصول نتیجه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.