حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه

اعتصاب 650 نفر از کارگران لاستیک پارس ساوه در اعتراض به شرایط فاکت‌بار کاری و معیشتی، روز پنجشنبه 7 اسفند ماه برای چهارمین روز متوالی ادامه داشت.

یکی از کارگران به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید، این شرکت دو سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد و مثل شرکت‌های دیگر تحت عنوان خصوصی‌سازی، تعرض به معیشت و حق و حقوق کارگران را افزایش داده است. از جمله به دنبال خصوصی‌سازی، بخشی از شرکت به پیمانکاری سپرده شده است و در این میان ناامنی شغلی و زدن از برخی تعلقات مزدی کارگران و کاهش سطح دستمزدها و عقب‌افتادن پرداخت آن، فضایی از اعتراض و نارضایتی را در میان کارگران ایجاد کرده است.