حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب

روز شنبه 20 اردیبهشت ماه برای پنجمین روز متوالی کارگران معدن کرومیت امین یارشهرستان فاریاب در استان کرمان دست از کارکشیده و اعتصاب کردند.

بر پایه این گزارش ببش از ۲۰۰ کارگر معدن امین یار در اعتراض به عدم دریافت 4 ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده اند. گفتنی است بدنبال وعده پرداخت یک ماه از حقوق معوقه طی 10روز آینده قراراست از روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه کارگران کارشان را ازسر بگیرند.