حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران و کارکنان فاز ۱۴ پارس جنوبی

کارگران و کارکنان فاز ۱۴ پارس جنوبی واقع در عسلویه روز شنبه ۵ دی‌ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه‌ دستمزد معوقه خود دست از کار کشیده و در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران معترض در این باره گفت: آنها هفتصد نیروی کارگر شرکت احداث هستند که آخرین بار ۳۰ درصد از حقوق اسفندماه سال گذشته را در فروردین ماه سال جاری دریافت کرده اند و بعد از آن بلا تکلیف می باشند. این کارگر ادامه داد: بعد از گذشت سه ماه از سال جدید بدون پرداخت باقیمانده حقوق سال گذشته، عیدی و سنوات و حقوق سه ماه بهار، کلیه آنها را به مرخصی اجباری بدون بیمه و حقوق فرستادند و تاکنون هم خبری از حقوق نیست.