حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پالایشگاه گاز پارس جنوبی و پتروشمی مسجد سلیمان

صبح روز سه شنبه 1 آذرماه جمعی از کارگران شاغل در پالایشگاه گاز پارس جنوبی و پتروشمی کنگان به طور جداگانه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشتان دست به اعتصاب و تجمع زدند.
برپایه گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کاگران شاغل در پالایشگاه یازدهم ( فاز 13) در سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند. درهمین روز گروهی از کارگران شاغل در پتروشیمی مسجدسلیمان نیز در اعتراض به عدم طبقه بندی مشاغل و مشکلات معیشتی اعتصاب کردند.