حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران

روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، جمع کثیری از کارگران پروژه ای جوشکار ساخت مخازن و همچنین کارگران برق و ابزار دقیق شاغل در پتروشیمی گچساران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت خود امتناع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق، عیدی و سنوات معوقه و همچنین برخورداری از ۱۰ روز استراحت در ازای بیست روز کار و فعالیت هستند. علاوه بر این، کارگران پتروشیمی گچساران خواستار بازگشت به کار حدود یکصد نفر از همکار خود که در جریان اعتراض به عدم دریافت  مطالباتشان از کار اخراج شده بودند، شدند.