حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکت ماشین سازی اراک

روز شنبه ۱۶ بهمن ماه، جمعی از کارگران پروژه‌ای شرکت ماشین سازی اراک شاغل در پتروشیمی کیان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

کارگران این شرکت، نسبت به عدم دریافت حقوق خود معترض بوده و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند. آنها تحت قرارداد شرکت پیمانکاری هستند و به گفته یکی از کارگران از آبان‌ماه تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.  گفتنی است  این کارگران در طرح اقماری نبوده و مجبور به ۲۴ روز کار مستمر در ماه هستند. حقوق آنها نیز ناچیز و زیر خط فقر است.