حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت جهانپارس و ایده سازان صدف

روز شنبه ۲۱ اسفند ماه جمعی از کارگران پروژه‌ای نفت شاغل در شرکتهای جهانپارس و ایده سازان صدف در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان امتناع کردند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان صورت گرفته است. معترضان میگویند: در حالی که به پایان سال نزدیک می شویم  و برای تامین مایحتاج زندگی خود و خانوادهایشان از هر زمانی بیشتر در مضیقه قرار گرفته اند، مدیریت این دو شرکت به بهانه های مختلف از پرداخت سه تا چهار ماه از دستمزدها و همچنین عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خودداری می ورزند.