حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر عسلویه

طبق فراخوان قبلی، کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر در فاز 14 عسلویه، روز جمعه 3 تیر ماه، در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان به اعتصاب سراسری کارگران داربست بند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیوستند.

 آنها خواهان رسیدگی به مطالباتشان از جمله افزایش دستمزد، داشتن امنیت شغلی و اجرای قرارداد 20 روز کار 10 روز استراحت ‌می‌باشند. این کارگران همچنین به دلیل سختی و خطرات جانی حین کار، خواهان اعمال قانون سختی کار در رابطه با شغل خود هستند. شایان ذکر است، که تاکنون 14 شرکت مشغول در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی جنوب ایران به این اعتصاب پیوستند.