حزب کمونیست ایران

اعتصاب ۵۰۰ کارگر مهاجر در فرانسه در اعتراض به استثمار شرکت‌ها

روز سه شنبه 25 مهر ماه 1402، 500 کارگر بدون مدارک رسمی کار و زندگی در فرانسه (عمدتا از آفریقا) که بطور غیرقانونی در شرکت‌ها مشغول کارند، در سرتاسر منطقه «ایل دوفرانس» به مرکزیت شهر پاریس دست به اعتصاب زدند.

بر طبق گزارشات منتشر شده،  این کارگران عمدتا کارگران فعال در بخش تدارکات، ساخت و ساز و نظافت شرکت‌ها بودند. این اعتصاب بطور هماهنگ در ۳۰ مرکز مختلف و با حمایت سندیکاهای کارگری فرانسه برگزار شده است و اتحادیه کارگری «س ژت» فرانسه اعلام کرد که این کارگران «بشدت استثمار» می‌شوند.در بروشورهای این اتحادیه، نام شرکت‌هایی همچون «کرونوپست»، «کارفور»، «فدکس» و «فران‌پری» دیده می‌شد که متهم به بهره‌کشی از این کارگران بودند و  اتحادیه اعلام کرد که اعتصاب‌ها تا زمان «قانونی شدن» فعالیت این کارگران ادامه خواهد داشت.