حزب کمونیست ایران

اعدام دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج

به گزارش منتشره طی روزهای اخیر حکم اعدام دست کم دو زندانی کە پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بودند در زندان رجایی شهر کرج بە اجرا در آمد.

برپایه گزارش منتشره این دو زندانی روز دوشنبە هفته گذشته همراه با یک زندانی دیگر جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند. گفتنی است از سرنوشت نفر سوم تاکنون گزارشی منتشر نشده است.