حزب کمونیست ایران

اعدام سه زندانی در زندان قزلحصار کرج

سحرگاه روز چهارشنبه یکم شهریورماه، حکم سه زندانی محکوم به اعدام، در زندان قزلحصار کرج به اجرا در آمد.

هویت این زندانیان “رحمان ابراهیمی، کیومرث رضایی و بهروز رحمانی” احراز شده است. این سه زندانی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شدند. گفتنی است،  رحمان ابراهیمی و کیومرث رضایی هر کدام پس از تحمل ده سال حبس و بهروز رحمانی نیز پس از سپری کردن سه سال زندان، به چوبه دار آویخته شدند. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.